Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia/Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 1/05/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaznowie

z dnia 06 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kaznowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.spkaznow.szkolna.net oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marta Szklarczyk- dyrektor SP w Kaznowie

 

 

 

Szkoła Podstawowa

im. ks. Jana Twardowskiego

w Kaznowie

Zarządzenie Nr 02/03/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

z dnia 25 marca 2020

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa  art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25/03/2020 w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,

e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,

 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu, dziennika elektronicznego.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej imm. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie .

§ 5

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Marta Szklarczyk


 

 

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 07 lutego 2019 roku /czwartek/  o godzinie 15.00 

Program zebrania:

  1.  Bieżące  sprawy informacyjno - organizacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze - część ogólna z Dyrektorem szkoły.
  2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
  3. Indywidualne konsultacje z Wychowawcą.

Prosimy o niezawodne przybycie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Imieniny